24 DELUXE EU SVYAT събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

– Ваше изрично получено съгласие като клиент;

– на изпълнение на задълженията на 24 DELUXE EU SVYAT по договор с Вас;

– законово задължение, което се прилага спрямо 24 DELUXE EU SVYAT;

  • за целите на легитимни интереси на 24 DELUXE EU SVYAT или на трета страна.

24 DELUXE EU SVYAT събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

24 DELUXE EU SVYAT спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

– Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

– Съотносимост с целите на обработката и свеждане   до  минимум на събираните данни;

– Точност и актуалност на данните;

– Цялостност и поверителност на  обработването на личните Ви данни;

– Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните дан-ни.

24 DELUXE EU SVYAT може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

24 DELUXE EU SVYAT извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

– създаване на профил за използване на услугата – с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

– обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуря-ване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

– обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

24 DELUXE EU SVYAT обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

24 DELUXE EU SVYAT не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

24 DELUXE EU SVYAT съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което 24 DELUXE EU SVYAT полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

24 DELUXE EU SVYAT Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

24 DELUXE EU SVYAT може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от 24 DELUXE EU SVYAT потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

24 DELUXE EU SVYAT Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от 24 DELUXE EU SVYAT да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни. Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си в своя профил.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от 24 DELUXE EU SVYAT изтриване на свързаните с Вас лични данни, а 24 DELUXE EU SVYAT  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

– личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

– Вие оттеглите  своето съгласие, ако обработката на  личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

– личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на пра-вно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

Можете да поискате изтриване на Вашите данни на имейл адрес [email protected] или чрез попълване на запитване чрез контактната ни форма.

24 DELUXE EU SVYAT не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

– за спазване на правно задължение, което изисква обработва-не, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо 24 DELUXE EU SVYAT;

– по причини от  обществен интерес в областта на общественото здраве;

– за установяването, упражняването или защитата  на  правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от 24 DELUXE EU SVYAT да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

– обработването е неправомерно, но Вие не желаете  личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

– 24 DELUXE EU SVYAT не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволя-ва на 24 DELUXE EU SVYAT да провери точността на личните данни;

– възразили  сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на 24 DELUXE EU SVYAT имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с 24 DELUXE EU SVYAT, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред 24 DELUXE EU SVYAT:

– да поискате от 24 DELUXE EU SVYAT да Ви предостави Ваши-те лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

– да поискате от 24 DELUXE EU SVYAT пряко  да  прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от 24 DELUXE EU SVYAT, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

  • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
  • обработването на данни за целите на профилиране.

24 DELUXE EU SVYAT прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако 24 DELUXE EU SVYAT установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

24 DELUXE EU SVYAT не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

24 DELUXE EU SVYAT може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

24 DELUXE EU SVYAT не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от 24 DELUXE EU SVYAT. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, 24 DELUXE EU SVYAT може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на 24 DELUXE EU SVYAT въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност 24 DELUXE EU SVYAT да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате 24 DELUXE EU SVYAT да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие  като изпратите запитване чрез контактната форма.

Мерки за сигурност и защита

24 DELUXE EU SVYAT предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

24 DELUXE EU SVYAT използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат  за  сигурност, който  криптира  връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

24 DELUXE EU SVYAT е в процес на техническа разработка, която ще позволява анонимизиране на личните данни. Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) ще се заменят безвъзвратно  с надпис  GDPR-ДД-ММ-ГГГГ.

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

24 DELUXE EU SVYAT, ЕИК/БУЛСТАТ:205691552

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ралевица“ № 87, вх. А,    Телефон: 0898 88 19 11

Електронна поща: [email protected]

Наименование на Надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg